Privaatsuseeskiri

Privaatsuseeskiri

Üldteave

Directmarketing OÜ (edaspidi vastutav töötleja) kehtestab selle privaatsuseeskirjaga (edaspidi eeskiri) isikuandmete töötlemise tingimused vastutava töötleja hallatava veebilehe www.bellalab.ee kasutamisel. Eeskirjas sätestatud tingimusi kohaldatakse iga kord, kui soovite juurde pääseda meie sisule ja/või teenustele, olenemata sellest, millist seadet selleks kasutate.

Vastutava töötleja andmed:
Juriidilise isiku nimi: Directmarketing OÜ
Juriidilise isiku registrikood: 11727426
Asukoha aadress: Narva mnt 5, Tallinn
Tel 048 285 1318
E-posti aadress: info@directmarketing.ee
Järelevalveasutused: Eesti Andmekaitseinspektsioon
Andmeid vastutava töötleja kohta kogutakse ja säilitatakse Eesti registrite ja infosüsteemide keskuses.

On väga oluline, et te loeksite eeskirja hoolikalt, sest iga kord, kui külastate vastutava töötleja veebisaite või suhtlusvõrgustike kontosid, nõustute käesolevas eeskirjas kirjeldatud tingimustega. Kui te ei nõustu nende tingimustega, palume mitte külastada meie saite/suhtlusvõrgukontosid ega kasutada meie sisu ja/või teenuseid.

Me kinnitame, et vastutava töötleja veebisaitide ja suhtlusvõrgukontode külastajate andmeid kogutakse vastavalt Euroopa Liidu ning Eesti Vabariigi kohaldatavatele õigusaktide nõuetele ja reguleerivate asutuste määrustele. Rakendatakse kõiki mõistlikke tehnilisi ja haldusmeetmeid selleks, et kaitsta meie poolt kogutud andmeid veebisaitide ja suhtlusvõrgukontode külastajate kohta kaotsimineku, loata kasutamise või muutmise eest. Vastutava töötleja töötajad on kirjalikult kohustunud mitte avaldama kolmandatele isikutele ja mitte levitama töökohas teadasaadud teavet, sealhulgas teavet veebisaitide külastajate kohta.

Kui olete alla 16-aastane isik, peate enne isiklike andmete esitamist saama nõusoleku oma vanematelt või muudelt seaduslikelt eestkostjatelt.

Eeskirjas kasutatavaid mõisteid kasutatakse isikuandmete kaitse üldmääruses nr 2016/679 (EL) kindlaks määratud tähenduses.

Millist teavet me kogume teie kohta?

Teie enda poolt otse esitatud teavet, näiteks elukoht (aadress), perekonnanimi, telefoninumber, eesnimi, töödeldakse otseturunduse eesmärgil. Andmete säilitamisaeg on 9 aastat viimasest kontaktkuupäevast.

Sotsiaalsete ja avaliku arvamuse uurimiste, küsitluste läbiviimiseks töödeldavate andmete hulka kuulub telefoninumber. Pärast vestlust hävitatakse see kooskõlas eesmärgi täitmisega.

Teave selle kohta, kuidas te meie saite kasutate

Lisaks teie enda esitatud teabele kogume me teavet meie saitide kasutamise kohta. Näiteks võime koguda järgmist teavet:

 • Seadme teave, st IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon ja sisu/kaupade juurde pääsemiseks kasutatava seadme seaded.
 • Sisselogimisteave, st teie seansi aeg ja kestus, meie saitidele sisestatavad päringute tähtajad ja kogu teave, mis on salvestatud küpsistesse, mille oleme teie seadmes tuvastanud (küpsiste poliitika on esitatud allpool).
 • Asukohateave, st seadme GPS-signaal või teave lähedalasuvate WiFi pääsupunktide ja mobiilimastide kohta, mis võidakse meile edastada, kui kasutate meie veebisaitidel olevat sisu.

Muu teave, mida me kogume

Samuti võime teie nõusolekul koguda teavet teie, teie seadme või teie poolt sisu kasutamise kohta meie veebisaitidel. Me võime saada teavet teie kohta avalikest ja kommertsallikatest (kohaldatavate õigusaktidega lubatud ulatuses) ja siduda seda muu teabega, mida me teie käest või teie kohta saame. Samuti võime saada teavet teie kohta ka kolmandate osapoolte suhtlusvõrgustikuteenustest, kui loote nendega ühenduse, näiteks kasutades Facebooki võrgus Directmarketingi kontot.

Kuidas me kasutame teavet teie kohta?

Me võime kasutada kogutud teavet järgmistel eesmärkidel:

 • otseturundus;*
 • sotsiaalsete, avaliku arvamuse uuringute ja küsitluste läbiviimine;*
 • tasuta loteriide, konkursside, mängude või kampaaniate korraldamine, mis on seadusega lubatud;*
 • muul viisil teie nõusolekul.*

*Teatame, et teil on õigus mitte nõustuda või oma nõusolek igal ajal tagasi võtta teie andmete töötlemise suhtes ülaltoodud, tärniga märgitud eesmärkidel. Selleks helistage või saatke SMS andmekaitseametnikule Remigijus Dinda’le telefonil +370 6996 3434 või saatke e-posti aadressil officer@directmarketing.lt või vastutava töötleja märgitud kontaktaadressil kirjalik teade oma nõusoleku tagasivõtmisest.

Võime avaldada mitmesugustest loteriidest, konkurssidest, mängudest või kampaaniatest kogutud teavet avalikult Directmarketing OÜ veebisaitidel ja/või suhtlusvõrgustike kontodel, näiteks võime avaldada võitjate nimed, osalejate konkursitööd.

Kellele me teie andmeid avaldame?

Me avaldame teie andmeid järgmistele subjektidele:

 • ettevõtted, mis osutavad teenuseid meie soovil, AS Eesti Post (Omniva), Pallasti 28, 10001 Tallinn, Estonia;
 • Müügimeistrite AS, Pirni 7, 10617 Tallinn. Nende ettevõtete võimalused teie andmete kasutamiseks on piiratud; nad ei tohi kasutada seda teavet muuks otstarbeks kui meile teenuste osutamiseks;
 • ettevõtted, mis aitavad korraldada konkursse/mänge/kampaaniaid, nagu reklaamibürood, turundusagentuurid. Nende ettevõtete võimalused teie andmete kasutamiseks on piiratud; nad ei tohi kasutada seda teavet muuks otstarbeks kui meile teenuste osutamiseks;
 • muud osapooled, kui seda nõutakse seadusega või selleks, et kaitsta infoühiskonna teenuseid, mida me pakume.

Juhtumid, kus me võime avaldada teie teavet teistele osapooltele:

 • seaduse järgimiseks või kohustuslikule kohtumenetluse nõudele vastamiseks (nt saades seadusliku otsuse või määruse läbiotsimise tegemiseks või muu kohtuotsuse korral);
 • oma tegevuse õiguspärasuse kinnitamiseks;
 • võime avaldada teie andmeid seotud kolmandale osapoolele ühinemise, võõrandamise või pankroti korral;
 • muudel juhtudel teie nõusolekul või õiguslikul taotlusel.

Mida me teeme teie andmete kaitsmiseks?

Oleme rakendanud asjakohaseid füüsilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta teenuse osutamise eesmärgil kogutavat teavet. Kuid palume arvestada sellega, et kuigi me võtame ette mõistlikke meetmeid teie andmete kaitsmiseks, ei ole ükski veebisait, internetis tehtud tehing, arvutisüsteem ega juhtmeta ühendus täiesti turvaline.

Teie õigused isikuandmete subjektina

Andmesubjektil, kellele andmeid vastutava töötleja tegevuses töödeldakse, on järgmised õigused:

 • teada (saada teavet) oma andmete töötlemise kohta (õigus teada);
 • juurdepääs oma andmetele ja teabele nende töötlemise kohta (juurdepääsuõigus);
 • nõuda isikuandmete parandamist või isikuandmete töötlemise eesmärki silmas pidades mittetäielike isikuandmete täiendamist (õigus parandada);
 • hävitada oma andmed või peatada oma andmete töötlemine (välja arvatud säilitamine) (õigus hävitada ja õigus olla unustatud);
 • õigus nõuda vastutavalt töötlejalt isikuandmete töötlemise piiramist õiguslikel põhjustel (õigus piirata);
 • õigus andmete üleviimiseks (üleviimise õigus).

Vastutav töötleja võib mitte luua andmesubjektidele tingimusi eelnimetatud õiguste teostamiseks, kui seaduses sätestatud juhtudel tuleb tagada kuritegude või kutse- või ametialase eetika rikkumiste ennetamine, uurimine ja tuvastamine ning andmesubjekti või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse.

Kolmandate osapoolte veebisaidid, teenused ja tooted meie veebisaitidel

Vastutava töötleja veebisait (-saidid) või suhtlusvõrgustike kontod võivad sisaldada kolmandate osapoolte reklaamipaneele, linke oma veebisaitidele ja teenustele, mida vastutav töötleja ei kontrolli. Vastutav töötleja ei vastuta kolmandate osapoolte poolt kogutud teabe turvalisuse ja privaatsuse eest. Olge ettevaatlik ja lugege privaatsustingimusi, mida kohaldatakse kolmandate osapoolte veebisaitidele ja teenustele, mida te kasutate.

Võtke meiega ühendust

Kui märkate selle privaatsuseeskirja mittevastavust või turvaauku meie veebisaitidel või teil on muid küsimusi, siis võtke palun meiega ühendust ühel järgmistest viisidest:

Posti teel: Directmarketing OÜ
Asukoha aadress: Narva mnt 5, Tallinn, Eesti.
Tel 048 285 1318
E-posti aadress: info@directmarketing.ee

Andmekaitseametnik: Remigijus Dinda, tel +370 6996 3434, e-post officer@directmarketing.lt

Lõppsätted

Privaatsuseeskiri vaadatakse läbi vähemalt iga kahe aasta järel. Eeskirja uuendamise korral informeerime teid oluliste muudatuste kohta, mida teeme teatud veebisaidi (-saitide) või suhtlusvõrgustike kontode vahendusel. Kui liitute või kasutate sisu ja/või teenuseid, mida meie pakume, siis loeme, et nõustute nende uute nõuetega. Privaatsuseeskirja uusim versioon on alati saadaval siin: www.bellalab.ee

Dokument on kinnitatud 24. mail 2018 juhtkonna korraldusega nr 2018/5-1.

Viimati vaadati eeskiri läbi 24. mail 2018.

Prašau pirma pasirinkti prekes
Prašau įvesti kiekį
Paieška laikinai išjungta